Semalt, gelýän baglanyşyklaryň SEO üçin näme üçin möhümdigini düşündirýär

Google köplenç web sahypalarynyň reýtingini kadalaşdyrýan proseduralary üçin maglumat berende, müşderilere hiç zada üýtgetme girizmezligi maslahat bererin. Biziň kompaniýamyz, pes hilli girýän web sahypalarynyň baglanyşyklaryny döretmek ýaly gözleg motorynyň gereksiz taktikalaryna hiç wagt gatnaşmady. Aýratyn mazmun we hil baglanyşyklaryny döretmek hemişe höwesimiz boldy.

Şeýle-de bolsa, müşderiler bize “Penguin 2.1” bahasy ýaly Google-dan çykan üýtgeşmelerden soň, olaryň reýtingine täsir edendigini aýdýarlar. Müşderiler, adatça, bu üstünlik gazanmak bilen baglanyşykly käbir kynçylyklar bilen baglanyşyklydyr öýdýärler, ýöne köpüsiniň işleýän öňki SEO kompaniýasy tarapyndan döredilen erbet giriş baglanyşyklarynyň bardygyny bilýäris.

Semalt Digital Services” -iň Müşderi Üstünlik Dolandyryjysy Endrýu Dyhan, erbet girýän baglanyşyklaryň web sahypasynyň reýtingine beýle möhüm täsir edýändigini düşündirýär.

Gelýän baglanyşyklar, Google-da web sahypalarynyň reýtingini kesgitlemek üçin möhüm elementdir. Ondan öň gelýän baglanyşyklaryň sany iň köp bolan web sahypasy, aşaky baglanyşyklary bolan bäsdeş web sahypasyndan has ýokary dereje alardy. Firmalar hiline garamazdan köp girýän baglanyşyklary dörederdi ýa-da Google baglanyşyklar bilen web sahypalarynyň arasyndaky baglanyşyk barada alada etmeýänligi sebäpli manysy bar bolsa. Soňra Google rewolýusiýa etdi. Panda ilki 2011-nji ýylyň başynda tanyşdyryldy, soňra Penguin 2012-nji ýylda çykaryldy. Birden gelýän baglanyşyklaryň hili mukdary aldy, şol bir wagtyň özünde köp sanly baglanyşyk ýygnamaga gatnaşan firmalar. mazmun döredilende nädogry usullara goşulýardylar. Onlaýn marketing hünärmeni Semalt hünärmeni Endrýu Dihanyň pikiriçe, Pandanyň başlan zady Pingwin tarapyndan tamamlandy. Köp web sahypalary reýtingleriniň, girdejileriniň we traffiginiň düýpgöter pese gaçmagyna şaýat boldular we şu ýerde müşderilerimiziň biri tutuldy. Bu, saýtlaryna giren zyýan çeken web ussatlary üçin gaty geň galdyrdy.

Erbet gelýän baglanyşyklar, bir gün uly zyýan ýetirýänçä zyýansyz täsirini görkezmeýär. Müşderiler, hasabynyň derňewini görkezmezden ozal, arka baglanyşyklardan dynmagyň möhümdigine düşünmeýärler. Birinji etapda erbet baglanyşyklary aýyrmak gaty köp wagt talap etmeýän we gymmat däl bolsa, soň ýitgiler ýeterlik derejede erbet bolsa, gelýän erbet baglanyşyklary aýyrmak sizi islendik mukdarda taýýarlamaga mejbur edýän möhüm meselä öwrüldi. Derrew oňyn netijelere şaýat bolýarys. erbet baglanyşyklary aýyrmaga başlanymyzdan soň, gynansak-da, käbir müşderiler derrew netijäni almak isleýärler.

Müşderileri goldamak üçin islendik SEO firmasy derrew erbet baglanyşyklary gözlemeli we olary ýok etmeli. Häzirki wagtda erbet baglanyşyklary aýyrmak barada potensial müşderilere aýan edýäris we hökmany bolsa, başlangyç iki söz üçin oňa maýa goýmagy maslahat berýäris. Iň uly sapak, Google-yň nirä barýandygyna düşünmek we müşderileri şol ugra gönükdirmek. SEO müşderileri üçin üstünlik gazanmak üçin tendensiýa bilen täzelenmek indi mümkin däl. Şeýle hem, SEO firmasyndan kömek almak zerurlygyny terk etmek, bäsdeşiňizi ýeňiji eder. Şonuň üçin hünärmenler bilen yzarlamak möhümdir.

mass gmail